2017/07/27

අදහස් හිරේ දැම්ම

අයිතියට නෑ නිදහස් 
රටේ නැති වෙයි මදහස් 
කිව්වොතින් අපෙ අදහස්  
උස් තැනින් නැග ඒය උදහස්

.... අදහස් හිරේ දැම්ම.....No comments:

Post a Comment